Barnevernvakten - akuttberedskap

KORT FORTALT

 • Ring barnevernvakten for akutte henvendelser, telefon 95 92 00 84.
 • Alarmtelefon for barne og unge, telefon 116 111.
 • Du som er privatperson kan være anonym.

Når bør jeg ta kontakt

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for

 • vold eller er vitne til vold.
 • seksuelle overgrep.
 • foreldre som ruser seg.
 • omsorgssvikt.
 • kjønnslemlestelse.
 • tvangsgifte.

Hva skjer når jeg tar kontakt

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert.

 • Om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning.
 • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i.
 • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt.

Barnevernvakten vil vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barnevernvakten.


Hvem har meldeplikt

Du har meldeplikt hvis du

 • er offentlig ansatt.
 • har yrkesbestemt taushetsplikt.
 • har grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring, og er et selvstendig og personlig ansvar.

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

Kan jeg være anonym

Når du melder fra til barneverntjenesten kan du melde fra med fullt navn eller være anonym.

 • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
 • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at hverken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
 • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.
 • Dersom du velger å skrive epost må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på eposten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym.  

Offentlig ansatte som gjennom sitt virke blir bekymret for et barn eller en ungdom har ikke anledning til å melde anonymt.

Bekymringsmelding

 • Om du er bekymret for et barn ring barneverntjenesten på telefon 52 74 40 40.
 • Ring vakttelefon 959 20 084 utenom åpningstiden.  


Under finner du lenker til en sikker nettportal hvor du kan sende digital bekymringsmelding til barneverntjenesten. 

Digital bekymringsmelding til barneverntjenesten - privat melder

Digital bekymringsmelding til barneverntjenesten - offentlig melder

Lovverk

Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten i Haugesund og Utsira
Telefon 52 74 40 40

Åpningstider
Mandag til fredag klokken 08.00 - 15.30. 

Vakttelefon
Barnevernvakt Haugesund og Utsira 959 20 084 (kl. 15.30 - 08.00 virkedager, hele døgnet helge- og helligdager). 

Vakttelefon besvares ikke mellom 08.00 og 15.30 på virkedager, da skal sentralbordnummer over benyttes.

Oversikt over barneverntjenesten og kontaktinformasjon
Barneverntjenesten

Besøksadresse
Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

Postadresse
Barneverntjenesten i Haugesund, postboks 2160, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer
Org.nr. 983885624