Koronavaksine

KORT FORTALT

  • Vi tilbyr 4. vaksinedose for sykehjemsbeboere og sårbare personer over 75 år med hjemmesykepleie  
  • Spørsmål om vaksinetime? Send e-post til koronavaksinering@haugesund.kommune.no eller ring 52 74 30 00.
  • 7. april var siste vaksinasjonsdag på vaksinesenteret.
  • Du kan fremdeles ta gratis koronavaksine på Apotek 1 Amandaog Vitusapotek Haugesund (sentrum). 
  • Boots Apotek Kvalasenteret har ikke åpent for vaksinering i juli 2022.

4. vaksinedose

Folkehelseinstituttet kom den 29.6. med nye anbefalinger vedr. 4. dose med koronavaksine. I følge anbefalingene skal 4. dose tilbys personer over 75 år med følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer over 75 år med hjemmesykepleie  

2. Aldersgruppen 80 år og eldre  

3. Aldersgruppen 75-79 år

Haugesund kommune vil umiddelbart starte vaksinering av prioriteringsgruppe 1.

Sårbare personer over 75 år med hjemmesykepleie kan bestille 4. dose her 

Det vil komme ny informasjon når vaksinering av gruppe 2 og 3 starter.

Bestill time

Du har selv ansvar for å sjekke at det har gått lang nok tid mellom dosene. Du finner datoen for din forrige vaksinedose på HelseNorge. Når du møter opp til vaksinetime vil dette kontrolleres, og du kan bli avvist dersom det ikke har gått lang nok tid mellom dosene. Se intervaller for vaksine for hvor lang tid det skal gå mellom hver dose.

Alle over 12 år kan ta vaksinen gratis på apoteket
Bestill time til koronavaksine på følgende apotek:

Apotek 1 Amanda

Vitusapotek Haugesund (sentrum)

Boots apotek Kvalasenteret har ikke åpent for vaksinering i juli 2022.

Apotekene tilbyr vaksinene Comirnaty (BioNTech og Pfizer), Spikevax (Moderna) og Nuvaxovid (Novavax).

Barn 5 til 11 år
Myndighetene har ikke kommet med anbefaling om vaksinering av barn i alderen 5-11 år, men har åpnet opp for at dersom det er tungtveiende grunner for det, er det mulig å få vaksine.

Dersom du mener det er behov for å vaksinere ditt/dine barn, kan du bestille time på Vitusapotek Haugesund. Vi minner om samtykkeskjema som må underskrives av begge foreldre. Full foreldrerett må dokumenteres.

Om koronavaksine for barn 5 til 11 år. (PDF, 130 kB)

4. dose til immunsupprimerte
Immunsupprimerte anbefales nå dose 4. Du bestiller vaksinetime ved å ta kontakt på telefon 52 74 30 00, eller e-post koronavaksinering@haugesund.kommune.no.

Vurderinger rundt videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar
Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen vil være avhengig av mange individuelle faktorer.

Det åpnes derfor for at behandlende spesialistlege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2). Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.
I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt, bør det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til apoteket om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.

For å oppnå effekt av en oppfriskningsdose anbefales det er intervall fra fjerde dose på minimum 3 måneder.

Vurderinger om behov for ytterligere doser til eldre over 80 år
Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en fjerde dose (2. Oppfriskningsdose) til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Underliggende sykdom (immunsupprimerte)
Personer som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese), Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon (stadium 5), samt immunsupprimerte (immunnedsettende behandling) i henhold til liste.

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_220921.pdf

Koronavaksine

Intervaller for vaksine

Dose 1 og 2
Det skal ha gått 1 måned (4 uker) mellom dose 1 og 2. 

Dose 3
Det skal ha gått 4,5 måneder (20 uker) mellom dose 2 og dose 3.

Dose 4
Immunsupprimerte anbefales nå dose 4. Det skal ha gått 3 måneder mellom dose 3 og dose 4.

Gjennomgått koronasykdom (positiv PCR-test)

Gjennomgått koronasykdom (positiv PCR-test) likestilles med én vaksinedose, så lenge det er tre uker, eller mer, mellom en vaksinedose og positiv PCR-test.

Dersom du skal ha en vaksinedose mot korona etterpå, bør du vente 4-5 måneder etter du ble frisk.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Korona

Har du behov for legehjelp, ring fastlegen din. Ved akutt behov for legehjelp, ring legevakt på telefon 116 117.

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015

Relatert innhold