Barneverntjenesten

KORT FORTALT

 • For akutte henvendelser på dagtid i ukedager, ring tlf. 52 74 40 40.
 • For akutte henvendelser utenom kontorets åpningstid ring tlf. 959 20 084.
 • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111.
 • Du som privatperson kan være anonym. 

Akuttberedskap

 • Ring barnevernvakten for akutte henvendelser, telefon 95 92 00 84.
 • Du kan også ringe alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111.

Les mer om barneverntjenestens akuttberedskap her.

Hva gjør barneverntjenesten?

Barneverntjenesten har ansvaret for alle barnevernstiltak som blir satt inn i forhold til barn eller ungdom. De har også et delansvar i alt generelt forebyggende barnevern. Barneverntjenesten tar vare på de mest utsatte barna i kommunen. De beskytter barn mot omsorgssvikt og motvirker at barna lider fysisk og psykisk overlast.

Blir barneverntjenesten kjent med slike forhold har de en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll. De skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men de har samtidig plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter.

Send digital bekymringsmelding til barneverntjenesten

Mange barnevernssaker starter ved at foreldrene selv tar kontakt. Offentlige tjenestemenn, naboer, familier og andre melder også ifra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn.

Privatpersoner kan be om anonymitet, men kan ikke fritas for vitneplikt dersom saken skal behandles i Fylkesnemnda eller ved domstolene. Alle meldinger blir vurdert innen ei uke, og dersom det er grunn til det, blir de undersøkt nærmere for så å bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpetiltak.

Under finner du lenker til en sikker nettportal hvor du kan sende digital bekymringsmelding til barneverntjenesten

Digital bekymringsmelding til barneverntjenesten - privat melder

Digital bekymringsmelding til barneverntjenesten - offentlig melder

Som offentlig melder må du legge inn fullt navn og fødselsdata i meldingen. Informasjonen sendes på sikker måte i den digitale løsningen, og trenger ikke anonymiseres. Dersom en ønsker utskrift av melding til eget arkiv, skrives denne ut ved å trykke «ctrl+p» på siste registreringsbilde før innsending. Det er ikke mulig å få utskrift etter innsending. 

Hjelpetiltak

Barneverntjenesten vurderer først om det er mulig å gi hjelp til barnet og familien slik at de kan fungere bedre i hjemmesituasjonen. Som forebyggende hjelpetiltak brukes råd og veiledning, tilsynsfører, avlastning og besøkshjem, plass i barnehage og SFO, fritidskontakt og økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i fritidsaktiviteter og lignende. Plassering utenfor hjemmet blir først vurdert dersom frivillige hjelpetiltak ikke fører frem eller vurderes nytteløs.

Barneverntjenesten samarbeider med Bufetat om å finne egnede fosterhjem og institusjonsplasser.

Hvis du ønsker å bli fosterforelder finner du mer informasjon her.

Taushetsplikt

Alle som arbeider i barnevernstjenesten har taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter også fødested, fødselsdato, personnummer, adresse, statsborgerskap, sivil status og arbeidssted.

Lavterskeltilbud

Klage

De som er parter i saken har klagerett og søksmålsrett. Alle vedtak som fattes av barneverntjenesten i kommunen kan klages inn til Fylkesmannen. Fristen for klage er tre uker.

Vedtak som fattes av fylkesnemnda kan bringes inn for herreds- eller byretten til rettslig overprøving. Fristen for å bringe saken inn for retten er to måneder.

Slik klager du på et vedtak.

Arbeide for barneverntjenesten

Kan du tenke deg å ta oppdrag som tiltaksarbeider  i barneverntjenesten? 

Barneverntjenesten har behov for

Fritidskontakt
Fritidskontakter skal bidra til at barn og unge får en meningsfull fritid, sosial trening og kan delta i aktiviteter.

Besøkshjem
Besøkshjem skal være støtte til barn og unge som av ulike årsaker har behov for positive opplevelser med trygge voksne og være en del av en familie. Omfanget vil kunne variere etter det enkelte barnets behov. Det er vanlig at barnet er i besøkshjemmet en helg per måned.

Miljøarbeider
Miljøarbeideren skal hjelpe, støtte og veilede foreldre som har behov for å styrkes i foreldrerollen. Oppdraget kan også innebære praktisk hjelp. Omfanget av tiltaket varierer etter den enkelte familiens behov.

Tilsynsfører
Tilsynsføreren kan ha ulike typer oppdrag

 • Utfører avtalt eller uanmeldt tilsyn i familier hvor det foreligger betydelig bekymring for barnets omsorgssituasjon, for å kunne få nødvendig kunnskap og informasjon.
 • Utføre tilsyn under samvær mellom barn og biologiske foreldre, i familier hvor barneverntjenesten har omsorg for barnet eller det foreligger betydelige bekymringer for foreldrenes omsorgsevne.

Leksehjelp
Leksehjelp via barneverntjenesten skal det behovet barnet har for hjelp til lekser, som ikke foreldrene eller skolen kan bidra til å dekke. Omfanget av tiltaket vil variere ut fra det enkelte barnets behov.

Hvem kan bli tiltaksarbeider

 • Det stilles ingen formelle krav til utdanning, men det er ønskelig med relevant erfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du må være over 18 år og politiattest må fremlegges. 
 • Det er ønskelig at tiltaksarbeideren kan binde seg for oppdrag i minimum ett år.
 • Som tiltaksarbeider er du engasjert som oppdragstaker og får oppdragsavtale som beskriver arbeidsbetingelsene. Oppdragstaker mottar lønn etter gjeldende KS-satser.
 • Oppdragstaker har krav på veiledning og oppfølging fra barneverntjenesten, etter behov.
 • Oppdragstaker har rapporteringsplikt og meldeplikt.

Ta kontakt på telefon 52 74 40 40 eller kom innom Haraldsgata 94 (2. etasje) for mer informasjon om hvordan du kan bidra. 

Lovverk

Mer om barneverntjenestens ansvar og arbeidsoppgaver finner du i barnevernloven.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten i Haugesund og Utsira
Telefon 52 74 40 40

Åpningstider
Mandag til fredag klokken 08.00 - 15.30. 

Vakttelefon
Barnevernvakt Haugesund og Utsira 959 20 084 (kl. 15.30 - 08.00 virkedager, hele døgnet helge- og helligdager). 

Vakttelefon besvares ikke mellom 08.00 og 15.30 på virkedager, da skal sentralbordnummer over benyttes.

Oversikt over barneverntjenesten og kontaktinformasjon
Barneverntjenesten

Besøksadresse
Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

Postadresse
Barneverntjenesten i Haugesund, postboks 2160, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer
Org.nr. 983885624

Liv Kjersti Kvalevaag
Enhetsleder
E-post
Telefon 52 74 40 50
Mobil 951 98 590
Barnevernet
Marianne Hammer
Rådgiver
E-post
Telefon 416 26 936
Mobil 416 26 936
Helse- og sosial
Anita Bjørnevik
Avdelingsleder
E-post
Mobil 917 37 814
Ragnhild Hustvedt
Avdelingsleder
E-post
Telefon 959 60 586
Mobil 952 88 525
Tove Janet Huse
Avdelingsleder
E-post
Telefon 476 51 216
Mobil 920 67 305
Nina Sandsengen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 959 16 596
Mobil 952 28 394
Ungdomsteamet

Lena Vestvik
E-post lena.vestvik@haugesund.kommune.no
Telefon 404 27 014

Anna Østrem (vikariat for Elin Bru)
E-post anna.ostrem@haugesund.kommune.no
Telefon 404 27 697

Ungdomslos

Signe Kjetland
E-post signe.kjetland@haugesund.kommune.no
Telefon 916 21 067

Elisabeth Emberland
Sosialkonsulent
E-post
Mobil 988 49 806