Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Informasjon

Morsmålsopplæring (MMO)

Tilbud for elever i 1.– 4. klasse. Forskning viser at flerspråklige barn bør knekke lese- og skrivekoden på et språk som de forstår best. MMO gir lese-og skriveopplæring på elevens morsmål. Undervisningen følger målene i "læreplan i morsmål for språklige minoriteter"

Ord og begrepsopplæring

Tospråklig fagopplæring bidrar til elevens faglige utvikling ved at tospråklige lærere gir veiledning
og støtte på elevens morsmål i de emnene og fagene som eleven trenger hjelp i.
Tospråklige lærerens oppgave er å lære elevene nye ord og begreper på norsk i ulike fag.
Tospråklige lærere skal hjelpe eleven til å forså og tilegne seg kunnskaper fra ny og vanskelig fagstoff.

Tospråklig fagopplæring (TFO)

Tilbudet gjelder for elever fra 5.–10. klasse. Elever som ikke har et stort nok norsk ordforråd til å kunne tilegne seg nye kunnskaper etter klassensplan vil få tospråklig fagopplæring. En tospråklig lærer gir undervisning i diverse fag på morsmålet og på norsk om nødvendig.

 

Lovverk

Rett til særskilt norskopplæring og opplæring i og på morsmålet

§ 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

 Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.

Les mer

Opplæringsloven

Kontakt oss

Breidablik læringssenter
Postboks 500, 5501 Haugesund

Telefon
: 52 74 48 60
E-post:

Rektor
Telefon: 52 74 48 61

Besøksadresse voksenopplæring:

Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år):
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder: 52 74 48 63
Inntakskontor: 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder: 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder: 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder: 52 74 48 62

Ansatte

Anna

Anne Engedal
Avdelingsleder
52 74 36 48 / 979 77 621

mohammad

Mohammad Kasrayi
tospråklig lærer i kurdisk, farsi og dari

Abdi Geedi

Abdi.Fatah A. Geddi
tospråklig lærer i somali

Carmen

Carmen Escalante
tospråklig lærer ifilippinsk

Chuleekorn

Chuleekorn Bjørkheim
tospråklig lærer i thai

Danguole

Danguole Thorkelsen
tospråklig lærer i litauisk

Ditka

Ditka Andersen
tospråklig lærer i bulgarsk

yohannes

Yohannes Goitom Araya
tospråklig lærer i tigrinja

Joanna

Joanna Storma
tospråklig lærer i polsk

Katarzyna

Katarzyna Jakubowska
tospråklig lærer i polsk

Mariam Alidani
tospråklig lærer i arabisk

Mariana Lund

Mariana Ivanova Lund
tospråklig lærer i spansk

Margaret

Margaret Youkhanna
tospråklig lærer  arabisk

Mihaela

Mihaela Cristea
tospråklig lærer i rumensk

Tatiana

Tatiana V. Helgesen
tospråklig lærer i russisk

Nexhmedin

Nexhmedin Peci
tospråklig lærer i albansk

Nga

Nga T. K. Nguyen
tospråklig lærer i vietnamesisk


 

Senada

Senada Saran Ajdinovic
tospråklig lærer i bosnisk

toita

Toita Shepaevna Yusupova
tospråklig lærer i tsjetsjensk


 

 

 

 

 

 

 

Utskrift