Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Mottaksskolen 1.-10. trinn

Informasjon

           

Mottaksskolen er en egen avdeling som ligger under Breidablik læringssenter. Mottaksskolen har holdt til på Breidablik siden høsten 2003 og er et undervisningstilbud som Haugesund kommune gir til nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolealder (6 – 16 år) som ikke kan noe norsk. Elevene går her i ca et år før de blir overført til hjemmeskolen sin. Dette gjelder både arbeidsinnvandrere, flyktninger, gjenforening og asylsøkere.

På mottaksskolen er det primære at de lærer seg godt norsk slik at de lettere kan følge den vanlige undervisningen når de begynner på hjemmeskolen.

Utenom norsk har de matematikk, naturfag, samfunnsfag, forming, musikk, kroppsøving og engelsk.

Mottaksskolen har også en fast uteskoledag i uken, hvor de er ute og har en del undervisning i uteklasserommet. Det primære med uteskolen er både begrepsoppbygging, sosialisering og fysisk aktivitet. De er ute i skog og mark, driver med byvandring, fisking, svømming, besøk på bibliotek, galleri, kino, museum, og de besøker andre steder som de har om i undervisningen. I uteklasserommet legges det opp til å gjøre en del konkrete ting som elevene har hatt om i undervisningen både innenfor norsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk.

Mottaksskolen er en flernasjonal skole hvor det viktigste er at elevene lærer seg godt norsk, trives bra og er godt forberedt til den skolen de skal overføres til etter ca ett år. Ved siden av å lære seg et nytt språk er det viktig at de blir kjent med den norske skolekulturen. Dette gjelder også for foresatte. De skal vite hva som forventes og kreves av det å være foreldre til elever i norsk skole.

Vi prøver å ha et godt samarbeid med barnehagene i forhold til minoritetsspråklige elever som skal begynne i 1.klasse, og hva vi kan tilby de. Dette gjelder spesielt for barnehagebarn med lite eller ingen kunnskap i norsk.

Når elevene nærmer seg overføring til hjemmeskolen, som gjøres til jul eller sommerferien, blir det alltid gjort en del kartlegging i forkant. Ut i fra kartlegging, resultater og kjennskap til eleven skriver kontaktlærer en elevjournal. Før eleven begynner på hjemmeskolen har alltid kontaktlærer et overføringsmøte med skolen. Vi legger også opp til at eleven får hospitere en dag eller flere før han/hun skal begynne permanent på hjemmeskolen.

De lærerne som jobber med elevene på Mottaksskolen har høy og god kompetanse innen undervisning av minoritetsspråklige elever.

Lovverk

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.

Kontakt oss

Breidablik læringssenter
Postboks 500, 5501 Haugesund

Telefon
: 52 74 48 60
E-post:

Rektor
Telefon: 52 74 48 61

Besøksadresse voksenopplæring:

Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år):
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder: 52 74 48 63
Inntakskontor: 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder: 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder: 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder: 52 74 48 62

Ansatte

Trine

Trine Halvorsen
Avdelingsleder
52 74 36 39 / 404 27 657

Laila

Laila Kristoffersen


Liv Marit

Liv Marit Kvaløy


Marcela

Marcela Bautista Hope


Ditka

Ditka Andersen

Eliana

Eliana Svennevik

Gerd Olaug

Gerd Olaug Ruud


 

Grethe

Grethe Ellingsen

Inger

Inger Vaag Olsen

Johanna Maria

Johanna Maria Rossebø