Bygge nær vei eller ny avkjøring

KORT FORTALT

Søk om avkjørsel

Du må sende inn søknad til Vegvesenet om avkjørsel dersom du skal opprette ny avkjørsel eller gjøre permanente endringer i en avkjørsel.  

Avkjørselstillatelsen gjelder kun selve tilknytningspunktet mellom offentlige vei og privat eiendom/vei. Det vil si at tillatelsen for eksempel ikke gir byggetillatelse for andre tiltak på eiendommen. Du kan heller ikke foreta inngrep som for eksempel graving på arealet fram til tilknytningspunktet på den offentlige veien.

Skal du benytte en privat vei eller felles avkjørsel fram til den offentlige veien, må du selv avklare eiendomsforhold og få tillatelse.

I søknaden oppgir du hvilken eiendom det gjelder ved å markere i kartet hvilken vei det søkes avkjørsel til. Løsningen henter relevante opplysninger som veistatus og planstatus for området for adressen det gjelder automatisk.

Les Alminnelige regler for etablering av avkjørsel (PDF, 190 kB)før du søker.

Send søknad om avkjørsel her

Midlertidig avkjørsel i forbindelse med arbeidsvarsling

Du søker om midlertidig avkjørsel til riks- eller fylkesvei ved å fylle ut skjemaet Søknad om midlertidig avkjørsel fra riks- eller fylkesvei i forbindelse med arbeidsvarslingsplan og sende det til veieier. Adressene står oppgitt i søknaden.

Søk om dispensasjon fra byggegrenser

Du må sende inn søknad om dispensasjon fra byggegrense dersom du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei.

Les mer om krav til søknaden og hvordan du søker på Vegvesenet.

Behandlingstid

Søknad om avkjørsel etter vegloven skal normalt være behandlet innen en måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du kan forvente vedtak i saken.

Søknad om avkjørsel der den offentlige veien, som det søkes avkjørsel fra, inngår i reguleringsplan og søknaden ikke er i samsvar med reguleringsplanen, behandles som dispensasjon etter plan- og bygningsloven av kommunen. Søknad om avkjørsel i områder uten reguleringsplan, men der det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter, behandles også som dispensasjon etter plan- og bygningsloven av kommunen.

Kommunens saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen mottar en komplett søknad. Hvis kommunen må sende saken på høring til andre myndigheter, utvides fristen med 4 uker.

Hvem behandler søknaden?

En søknad om avkjørsel blir behandlet av enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen.

  • Statens vegvesen behandler søknader om avkjørsel fra riksveier.
  • Kommunen behandler alle søknader når veien det søkes om avkjørsel fra inngår i reguleringsplan eller at det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter.
  • Fylkeskommunen behandler søknader om avkjørsel fra fylkesveier.

Klage

Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket.

Les om hvordan du kan klage på et vedtak.

Kontaktinformasjon

Enhet for byutvikling
E-post
Telefon 52 74 30 00