Brøyting og strøing

KORT FORTALT

  • Vi har vinterberedskap i fra begynnelsen av desember og ut mars måned.
  • Det er alltid fire ansatte som er på vakt og flere blir kalt inn dersom det er behov for dette.

Ved snøfall, islagte gater og vanskelige forhold arbeides det kontinuerlig for å holde kommunale veger, fortau og sykkelstier så framkommelige som mulig. I Haugesund kommune har vi både kommunal veg, fylkeskommunal veg og privat veg. Hvem som har ansvar for brøyting og strøing på de ulike vegene er forskjellig. Alle huseiere har ansvar for eget område.

Hva gjør Haugesund kommune

Snø, nedbør og glatte veger kommer alltid uforutsett, og da er det mange som henvender seg til kommunen. Det er vegseksjonen som har ansvar for de kommunale vegene og sykkel- og gangstier. Slik er prioriteringene ved brøyting og strøing.

  • Først tas kollektivtrasèer og skoleveier.
  • Deretter tas busslommer, sykkel- og gangstier, samt boligfelt.

Kontaktinformasjon

  • Hverdager fra klokken 07.30 - 15.00 på telefon 52 74 45 50.
  • Henvendelse etter klokken 15.00 og i helgene på vakttelefon 952 65 295
  • Henvendelser angående riks- og fylkesveger rettes til Statens vegvesen på telefon 815 44 010.

Snørydding på fortau.

I politivedtektene for Haugesund kommune står det at huseier har ansvar for snørydding på fortau langs egen eiendom. Dersom det oppstår ekstraordinært snøfall vil Haugesund kommune hjelpe til med snørydding der det ferdes mange mennesker slik at de som trenger det kommer frem.

Brøyting av snø inn på privat eiendom.

Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent. Selv om det tilstrebes at brøyting og fresing av snø utføres på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for tilstøtende grunneiere vil arbeidet  noen ganger medføre at snø brøytes eller  freses inn på privat grunn.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig veg/trafikkareal er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager og innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven

Det står mer om dette på nettsidene til Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

Kontaktinformasjon

Kjetil Lindanger
Avdelingsleder
E-post
Telefon 52 74 33 24
Mobil 917 20 724