Læringsplattformer

Hele 96 prosent av videregående skoler har anskaffet en digital læringsplattform, mens tallet for grunnskolene er 17 prosent. Utviklingen har skutt fart de siste 3-4 årene, og stadig flere barne- og særlig ungdomsskoler anskaffer, eller vurderer å anskaffe det.
Dette kommer fram i rapporten "Digitale læringsplattformer" - en mulig katalysator for digital kompetanse i grunnopplæringen - om pedagogisk nytteverdi og utviklingstrekk.

Dette betyr at mange skoleeiere og skoler har investert og vil investere i denne typen læringsteknologi.

Grunnleggende ferdighet
Gjennom reformarbeidet knyttet til Kunnskapsløftet og de nye læreplanene, er det vedtatt at det "å bruke digitale verktøy" er en grunnleggende ferdighet på linje med å lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig. Dette sannsynliggjør at utbredelsen av digitale læringsplattformer (LMS) vil øke ytterligere i årene som kommer.

De investeringer og endringer som skoleeier og skoler gjør både økonomisk, organisatorisk og kompetansemessig, må forventes å være bygget på et solid kunnskapsgrunnlag.

Ulike former forlæringsteknologi
Rapporten som er utarbeidet på bestilling fra Kunnskapsdepartementet, har ikke som oppgave å konkludere med om LMS er bra eller ikke, ei heller at en skole må ha et LMS for å drive utviklingsarbeid og satse på IKT. Det som kan forventes er at grunnopplæringen i årene fremover vil benytte ulike former for læringsteknologi for å utvikle den digitale kompetansen, og at dagens LMS-er også vil videreutvikles.

På bakgrunn av underlagsdokumentene og innhenting av synspunkter fra ulike deler av grunnopplæringen, identifiseres utfordringer og anbefalinger rettet mot flere målgrupper: skolen selv – skoleledere og lærere, skoleeiere, foreldre og foresatte, leverandører, samt sentrale utdanningsmyndigheter – Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Pedagogisk merverdi
Denne rapporten fokuserer på hva vi kan si om pedagogisk merverdi, ut i fra noen konkrete eksempler fra skolehverdagen. Dette er et begrenset empirisk grunnlag. Funnene er relatert til teknologiske og markedsmessige utviklingstrekk som antas å påvirke læringsteknologien i årene fremover. eStandardprosjektet har gitt bidrag til et underlagsdokument om teknologiske og markedsmessige utviklingstrekk, Digitale læringsplattformer - i går, i dag, i morgen. Her gis et historisk tilbakeblikk og en statusgjennomgang for digitale læringsplattformer, samt en drøfting av mulige utviklingstrekk innen læringsteknologi.

Last ned rapporten fra UT:
> Digitale læringsplattformer i grunnopplæringen
> Underlagsmateriale til rapporten
Kilde:
> Utdanningsdirektoratet.no

Utskrift