Melding om endring av ildsted

KORT FORTALT

Eier av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovgivningen, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle. Det stilles ikke formelle krav til montør eller kontrollør. Feilmontering av ildsted kan får alvorlige følger. Det er derfor viktig at ildstedet monteres i henhold til monteringsanvisning.

Les mer om bestemmelsene i Veiledning til Forskrift om brannforebygging

Plikten til å melde fra om nye ildsteder eller vesentlige endringer av fyringsanlegg skal gi kommunens brann- og redningsvesen oversikt, slik at den kan utføre sine oppgaver med feiing og tilsyn. Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget. Her kan du lese mer om feiing.

Skjema du må fylle ut for melding om endring av ildsted

Har du spørsmål angående oljetank tar du kontakt med teknisk driftsenhet via sentralbordet i kommunen på telefon 52 74 30 00

 

  

Kontaktinformasjon

Haugesund brannvesen
E-post
Telefon 52 74 47 00