Risiko og sårbarhetsanalyse

KORT FORTALT

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan skje, sannsynligheten for at hendelsene vil inntreffe og hvilke negative konsekvenser de kan få. 

Fordi sannsynligheten for at uønskede hendelser kan inntreffe varierer, og fordi sårbarheten til mennesker eller objekter som er truet av farer er forskjellig, må ROS-analyser være tilpasset hver enkelt sammenheng. 

sivilbeskyttelsesloven stilles det krav om at kommunene skal gjennomføre ROS-analyser og utarbeide beredskapsplaner som råder bot på de identifiserte truslene.

Plan- og bygningsloven stiller krav om at kommunene, når det planlegges et tiltak, skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.

Haugesund har en overordnet ROS-analyse i tillegg til ROS-analyser i de ulike fagområdene.

Gjennomførte ROS-analyser:

Kontaktinformasjon

Eli Håland
Formannsskapssekretær/ Sekretariatsleder
E-post
Telefon 52 74 30 52
Mobil 92 01 57 60