Foreldresamarbeid

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Utvalget blir valgt for ett år om gangen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldre. Dette kan være saker som blant annet budsjett, driftsendringer, utnyttelse av inne- og utearealer, osv.

Alle saker som hver enkelt forelder ønsker å få belyst tas opp i foreldrerådet. 

Samarbeidsutvalget har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Siv-hilde Dalen
Enhetsleder
E-post
Telefon 52 74 40 10
Mobil 456 60 190