Utmerket badevann

Haugesund kommune overvåker badevannskvalitet ved de offentlige badeplassene i kommunen. Vi tar prøver fra Eivindsvatnet, Skeisvatnet, Kalsvik- og Asalvik badeplass.

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut ifra innhold av tarmbakterier. De indikatorbakteriene vi analyserer på er Escherichia coli (E.coli) og Intestinale enterokokker (tarmenterokokker).

De siste prøvene fra badeplassene viser at kvaliteten er utmerket.

Klikk for stort bilde 

Generelt
Verdens helseorganisasjon peker først og fremst på to sykdomsbilder som kan ha sammenheng med bading i forurenset vann. Vanligst er mage-tarminfeksjoner med oppkast og diaré, og nest vanligst er akutte luftveisinfeksjoner. Alle personer som har vært på en badestrand og badet, vil ha en større risiko for å få disse typene infeksjoner sett i forhold til andre som ikke har vært på badestrand, og det selv om badevannet er helt rent. Dette kan skyldes at de badende forurenser for hverandre uten at dette kan fanges opp av de måleprogrammene som utføres.

Litt om bakgrunnen for prøvetaking og de kvalitetskrav som gjelder
E.coli er den koliforme bakterien som forekommer i størst mengde i friske menneskers avføring. Derfor er den en god indikator på fersk avføring fra mennesker eller pattedyr. Fersk avføring kan også inneholde smittestoffer (patogene mikroorganismer) med høy risiko for at folk kan bli syke ved å drikke (svelge) vannet. Den andre bakteriegruppen som er interessant å se etter er Intestinale enterokokker som har en lengre overlevnings tid i resipientvann (spesielt i saltvann) enn de koliforme bakteriene. Intestinale bakterier er derfor en bedre indikator enn de koliforme bakteriene på mulig forekomst av tarmvirus.

Det norske regelverket for vannkvalitet i friluftsbad ble utformet som normer av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet i 1994. De to parameterne det analyseres på i henhold til den norske normen er Termotolerante koliforme bakterier og Fekale streptokokker. Gruppen Termotolerante koliforme bakterier har vist seg å kunne inneholde bakterier som ikke har sitt opphav i avføring. Blant annet kan Klebsiella bakterier vokse raskt ved 40-50 grader.

Haugesund Kommune (i likhet med de fleste andre kommuner) har valgt å følge EU sitt badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC) for klassifisering, da valg av analyseparametere virker mere fornuftig. Dette understøttes også av WHO som bruker Intestinale enterokokker for å vise sammenheng mellom analyseverdier og sykdomsrisiko. Direktivet er enda ikke er en del av EØS-avtalen.

Vannkvaliteten er gjengitt i fire tilstandsklasser der vurderingsperioden for det enkelte prøvetakningssted er på 4 år.