Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap. 

Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.

Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning

Søknadsfristen er 25. mai 2022

Søknadsskjema og mer om tilskuddet på IMDI sine nettsider