Fem mellomstore byregioner danner felles politisk nettverk

De fem mellomstore byregionene Bodø, Ålesund, Haugalandet, Arendal-Grimstad og Vestfoldbyen har i dag underskrevet en intensjonsavtale som binder dem til et forpliktende samarbeid for å komme i posisjon for statlige midler gjennom byvekstavtaler, tidligere bymiljøavtaler, i ny Nasjonal transportplan gjeldende fra 2022 til 2033. Avtalen ble underskrevet under en samling på Gardermoen.

Onsdag 10. januar møtes representater fra de fem byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal-Grimstad og Vestfoldbyen for å formalisere et forpliktende samarbeid med tanke på fremtidige byvekstavtaler. Nettverket hadde et sonderingsmøte i høst, og har i ettertid forankret initiativet lokalt i hver byregion. På møtet i morgen, som holdes på Hotel Raddison Blue på Gardermoen, skal en drøfte organisering, arbeidsform og legge en videre plan for arbeidet.Intensjonsavtalen er underskrevet av ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen og varaordfører i Rogaland fylkeskommune, Marianne Chesak, Foto: Elisabeth Østnor

Statlige midler
For at regjeringen skal nå frem med sine ambisiøse klimamål knyttet til Parisavtalen og Klima 2030, må også de mellomstore byene inkluderes i satsingen. De fem byområdene forventer alle en betydelig vekst i årene som kommer i tillegg til miljøutfordringene som knytter seg til trafikkutvikling og byvekst. Det haster derfor å få på plass tiltak for å sikre god fremkommelighet og miljøvennlig transport.

Nettverk
De statlige transportetatene ønsket disse fem byområdene inn under byvekstavtaler i NTP 2018-2029, men forslaget falt gjennom. Nå vil det nye nettverket arbeide aktivt for å komme med i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Byvekstavtale
I NTP 2018-2029 er ordningen med byvekstavtale rettet inn mot ni storbyområder. En byvekstavtale forutsetter en vedtatt areal- og transportplan, vedtak om bompenger og finansiering av tiltak som bidrar til at langt flere reiser kollektivt, sykler og går. Byvekstavtalene er statens viktigste grep for større og mer helhetlig innsats i areal- og transportutviklingen i større byområder for å møte klimamålet.

Nullvekst
Med til sammen en halv million innbyggere, melder de fem ”nye” byområdene seg på for å bidra til å nå nasjonale målsettinger om reduserte klimautslipp og nullvekst når det gjelder reiser med personbil. Det er avgjørende at samarbeidet om nullvekst er aktivt og forpliktende. De fem byområdene tar sikte på å oppnå byvekstavtaler i NTP 2022-2033.

 

Signerte: Intensjonsavtalen er underskrevet av ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen og varaordfører i Rogaland fylkeskommune, Marianne Chesak.
Foto: Elisabeth Østnor

Utskrift

Informasjon om eiendomsskatt
Kommunale tomter for salg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår