Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Hemmingstad Gård

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hemmingstad Gård, B13 og B14, Gnr/Bnr: 34/360, Haugesund kommune. RL1793

 I henhold til PBL § 12-8 kunngjøres herved at det er satt i gang arbeid med detaljregulering for del av eiendom Gnr/Bnr: 34/360. Områdene B13 og B14, 

Hemmingstad Gård, Haugesund kommune.
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for oppføring av leilighetsbygg i 4-6 etg. på området B13 og konsentrert småhusbebyggelse på område B14.

Boligområdene vil få adkomst fra Storasundsgata som er inntatt i planområdet.
Tilstøtende veg langs planområdet i sør samt gang- og sykkelveg i nord er også tatt med.
Regulert barnehage og friområde mot øst som også inngår i planområdet, skal beholdes.
Kommunen har vurdert planarbeidet til ikke å utløse krav til planprogram og konsekvensutredning, jf plan- og bygningslovens § 4-1 og § 4-2.
Grunneiere og andre som blir berørt av planarbeidet blir særskilt varslet.
Varselet med nødvendig informasjon og vedlegg er å finne på Haugesund kommunes hjemmeside, http://www.haugesund.kommune.no under planinnsyn.

Forslagsstiller er BOLIGPARTNER Prosjekt Vest og planen utarbeides av OPUS | ARKITEKTER AS.

Eventuelle merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Opus arkitekter as innen 08.02.2019.

 

OPUS | ARKITEKTER AS
Att: Pål Reksten
Torggt. 10, Pb. 426
5501 Haugesund
Tlf. 52707970
email:

 Planavgrensning og gjeldende plan

Utskrift