Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i 2020

Denne tilskuddsordningen het tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier eller nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2020 – ÅPNE MØTEPLASSER

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene/bydelene. Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Informasjonsmøter om tilskuddsordningene på Haugesund Folkebibliotek mandag 18. og 25. november 2019 klokken 1300 – 1500 og klokken 1700 – 1900. Samme innhold alle 4 møter.

Kontaktperson for begge tilskuddsordninger
SLT-koordinator Egil Sandgren, tlf. 52 74 37 25 / 901 49 094. E-post:

Begge tilskuddsordningene har søknadsfrist 13. desember 2019.

Utskrift