Kommunedirektørens forslag til budsjett

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen sitt forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025.

I dag presenterte kommunedirektøren sitt forslag til budsjett 2022. Her kan du kan se opptak av presentasjonen via KommuneTv

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025 finner du her (Framsikt).

Budsjett 2022 økonomiplan 2022-2025 (PDF, 4 MB)
Vedlegg som for eksempel gebyrregulativ er ikke vedlagt i PDF-versjonen, men ligger i Framsikt.

Kommunedirektørens forord

Forord
Kommunedirektøren budsjettforslag legger til grunn en videreføring av et høyt investeringsnivå fra vedtatt økonomiplan, men det er lagt inn driftsmidler for å kunne gi tjenester til innbyggerne i takt med økte behov for tilrettelagte tjenester.

Innledning
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som foreligger. Satsning på innovasjon, digitalisering og samskapning for å møte fremtidens utfordringer er en forutsetning for å få til en sunn økonomi og en balanse mellom utgifter og inntekter.

Kommunedirektøren vil tydelig signalisere at resultatene de siste årene overvurderer styrken til Haugesund kommune sin økonomi. Pågående investeringer og tidligere vedtatte investeringer i nye anlegg de neste årene vil presse kommunens økonomi betydelig og tære på kommunes disposisjonsfond. Lånegjelden vil øke betydelig. Netto finansutgiftene øker med anslagvis 68 prosent i perioden og utgjør en stadig større del av kommunes driftsutgifter.

Haugesund mot 2030 
Haugesund kommune må starte en prosess for å legge om driften mot 2030. Det betyr blant annet mer effektiv bruk av kommunens mange bygg, både med hensyn til areal- og energibruk. Sambruk og samskaping må i større grad være en premiss. Organisasjonen må kontinuerlig arbeide med å ta i bruk fremtidsrettede løsninger for kommunal tjenesteyting. Nye og mer effektive arbeidsverktøy innen alle tjenesteområdene må tas i bruk. Haugesund kommune har de siste årene brukt ressurser på digital infrastruktur. Kommunen tar allerede i bruk nye løsninger som gir bedre og mer effektive tjenester. For å få bedre balanse mellom utgifter og inntekter må kommunen utvikle tjenestene og ta i bruk ny teknologi i enda større grad. Fra 2023 har kommunedirektøren forskuttert at nødvendige tilpasninger gjøres som en følge nødvendige omstillinger. 

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022- 2025
Kommunedirektøren har prioritert å opprettholde dagens tjenestetilbud. Det er i forslag til budsjett ikke funnet rom til mange nye satsinger eller økte bevillinger. Her nevnes noen:

•           Styrket budsjettet til ressurskrevende tjenester

•           Styrket tilbudet til personer med demens

•           Det er lagt inn midler til barnevernreformen som trer i kraft i 2022

•           Økte midler til IKT-sikkerhet

•           Utskifting av elev-pc’er/enheter og pc’er til lærere.

•           Midler til økt satsing på velferdsteknologi 

•           Viderefører og styrker satsing på vedlikehold og rehabilitering av bygg både i drift og i investering

•           Folkehelse

•           Lederutvikling for alle ledere i kommunen

Budsjettet er basert på regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022. I skrivende stund kjenner ikke kommunedirektøren endringene som den nye regjeringen vil foreslå til Stortinget. Dette kan få betydning for kommunes økonomi og må vurderes av bystyret når det er kjent.

Investeringer i planperioden 
Kommunedirektørens budsjettforslag legger til grunn en videreføring av et høyt investeringsnivå med noen justeringer fra vedtatt økonomiplan. Haraldsvang skole med flerbrukshall og nytt svømmeanlegg på Flotmyr skal gjennomføres i løpet av økonomiplan perioden. Satsing på Flotmyr videreføres med de muligheter det gir for framtiden

Klimaplan og budsjett
Tiltak innen klima er beskrevet i eget klimabudsjett og angir tiltak som medfører at kommunen er på vei til å målet om 55 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Haugesund kommune skal vedta en ny og revidert klimaplan denne høsten. Det kan ha betydning for foreslåtte tiltak og mål som er forslått i dette budsjettet.

Ansatte og organisasjon 
En utfordring for den kommende økonomiplanperioden er at organisasjonen kontinuerlig må arbeide med endringer knyttet til nye og mer effektive arbeidsverktøy innen alle tjenesteområder. Målet er hele tiden å etablere en sunn kommuneøkonomi. Da må kommunen utnytte kapasiteten i de investeringene som er gjennomført og de som skal gjennomføres de neste årene. 

Økt fokus på omstilling og fornying vil stille krav til alle ansatte i kommunen. Haugesund kommune har ledere, ansatte og tillitsvalgte som har en offensiv og konstruktiv tilnærming til dette arbeidet. Det gir oss et godt utgangspunkt i møte med de utfordringer og muligheter som ligger foran oss.