Arbeid ved Havnaberg eldresenter

Haugesund kommune skal legge ny overvannsledning langs Havnaberg eldresenter. I den forbindelse må trerekken i fortauet fjernes, deriblant to store almetrær.

Fremdriftsplan
Fjerning av trær starter opp i uke 36, og videre arbeid med prosjektet vil pågå mot jul.

Naturmangfold
Byparken/Havnaberg er et viktig område i Haugesund sentrum når det gjelder naturmangfold. Dette området har mange store og gamle trær, som er et habitat for flere naturtyper. En av artene i området er Alm, som er vurdert som rødlistet art i kategorien «sårbar». Disse trærne kan være et habitat for lav, mose, sopp etc.

Lengst nord i fortauet ved Havnaberg eldresenter står det to store almetrær, som har medført at kommunen har vist særlig hensyn til naturmangfoldet. Kommunen har da fått en tilstandsvurdering på trær i fortauet langs eldresenteret fra to arborister. Tilstandsvurderingene konkluderer med at trærne har synlige skader og har sannsynligvis råteskader som følge av bl.a. påkjørsler og tidligere gravearbeider.

Trærne i fortauet som nå skal fjernes er en del yngre enn trærne i byparken, og de står i utkanten av habitatet byparken/Havnaberg. Dette medfører at det vil som utgangspunkt ikke ha avgjørende betydning for naturmangfoldet og habitatsegenskapene i området.

Overvannsledning
Det skal legges ny overvannsledning fra krysset Asalvikvegen-Haugevegen til Oscars gate, for å avlaste en kritisk avløpspumpestasjon ved Smedasundet. Den nye ledningen vil bli lagt i fortauet langs Havnaberg eldresenter. Hovedårsaken til dette er at det i kjøreveien ligger både eksisterende vann- og avløpsledninger, og høyspentkabler. Mot byparken ønskes det ikke graving, da dette vil berøre røtter til trær i byparken.

Universell tilrettelegging av fortau
Det foreligger en politisk bestilling av universell tilrettelegging av fortauet ved Havnaberg eldresenter. Etter at arbeidene med overvannsledningen er ferdig, vil fortauet bli oppgradert og være universelt utformet. Dette vil merkes med bl.a. bredere fortau, ingen ujevnheter eller snublekanter og klarere ledelinjer. 

Kontaktinfo
For nærmere informasjon eller ved spørsmål kontakt
prosjektleder Ole Christian W. Øvrebø
Telefon: 915 60 780  
E-post: 

Havnaberg eldresenter. Foto: Wenche Johnsen

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter