Stengt veg mellom Litlasundgata og Oslogata fra 15. januar

På grunn av arbeider med vannledning i Haraldsgata, vil vegen mellom Litlasundgata og Oslogata bli stengt fra og med 15. januar til og med 29. januar 2018.

Les mer …

Gravearbeid og anleggsdrift

Pumpestasjonen på Gardstøl

Haugesund kommune skal sanere pumpestasjonen på Gardstøl. Det vil bli lagt ny avløpsledning, over en lengde på ca. 370m, som da skal erstatte eksisterende pumpestasjonen. Avløpstraseen starter ved eksisterende pumpestasjon og strekker seg på sørsiden av boligfeltet tilhørende Ramsvollsvegen før den avsluttes i Haraldsvang. T. Halleland AS er engasjert av kommunen til å utføre jobben.

Anleggsarbeidene startet i november, med felling av trær i traseen der ny avløpsledning legges. Gravearbeider vil starte i desember og antatt ferdigstillelse av arbeidet blir i april 2018.

Skjoldavegen - Informasjon angående fornying av 650mm hovedvannledning (Redusert vanntrykk)

Haugesund kommune holder på med forberedelsesarbeid for å fornye en av hovedårene for vannforsyning til kommunen.
Det skal trekkes ny ledning gjennom eksisterende 650mm vannledning fra 1908 som ligger langs Skjoldavegen fra Solvang mot sentrum. Planlagt oppstart av anleggsarbeid er i juni 2017.
Under forberedelsesarbeidet / anleggsperioden må vi koble ut denne vannledningen fra Solvang til Karmsundgata. Dette kan medføre at noen områder i Haugesund vil oppleve noe lavere vanntrykk enn normalt. 

Det vil komme mer informasjon om dette før anleggsstart i juni.

Spannavegen:

Haugesund kommune har engasjert Birkeland maskinentreprenør AS for å utføre en stor jobb i Spannavegen knyttet til vann- og avløp. Her skal vi separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk), men i stedet atskilte ledninger for overvann og spillvann. Samtidig vil vannledninger bli skiftet ut og fornyet.

Arbeidene tar sted mellom krysset Storasundgata/Spannavegen og Rossabø skole. Anlegget har startet og det er antatt at arbeidet er ferdig desember 2017.

Vestevegen:

Teknisk enhet jobber kontinuerlig med å separere avløpsledninger, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann og spillvann (kloakk), men i stedet atskilte ledninger for overvann og spillvann. Ved mye nedbør er ikke de kommunale ledningene store nok til å frakte overvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. I slike situasjoner blir gjerne deler av vannet ledet i overløp til sjø og samtidig kan boliger være utsatt for å få tilbakeslag (vannet kommer opp i kjelleren). Etter å ha separert ledningene kan overvann slippes direkte til nærmeste bekk, elv eller sjø, mens spillvannet alene føres til renseanlegget. På denne måten gjøres et godt miljøtiltak og samtidig spares det ved å rense kun spillvann.

Nå er det Vestevegen som står for tur til en slik separering. En sammenkobling av overvannsrør ved Haugaleitet er allerede igangsatt slik at det her kan åpnes for kjøretøy når Vestevegen renoveres. For eiere av bygg som er tilkoblet avløpsnettet der vi separerer avløpsledningene vil det bli gitt ut pålegg om å separere private ledninger på samme måte som kommunen separerer.

Det vil være omkjøringer mellom Haugaleitet og Vestevegen etter behov og at omkjøringene blir skiltet.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter