Camilla Hovland er ny byutviklingssjef

Camilla Hovland (43 år) er ansatt som byutviklingssjef i Haugesund kommune. Hun tar over etter Elisabeth Kynbråten og starter i jobben i januar 2023.

Camilla Hovland har tidligere vært ansatt som seksjonsleder og fagansvarlig for planavdelingen i Enhet for byutvikling. Her jobbet hun frem til 31. januar 2019. De siste årene har hun vært ansatt hos Norconsult. 

Camilla får ansvar for de tre avdelingene, plan, byggesak og seksjon oppmåling og geodata. Ny byutviklingssjef fra januar 2023 - Klikk for stort bildeByutviklingssjef Camilla Hovland Ragnhild Bakkevig, Haugesund kommune  

Plan
Ansvar for offentlige og private arealplaner (områderegulering og detaljregulering), kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner samt konsekvensutredninger som følge av disse planene. Avdelingen har også ansvar for, temaplaner, analyser og veiledningsmateriell.

Byggesak
Ansvar for veiledning til virksomheter og privatpersoner, byggesaksbehandling, tilsyn med prosjektering og utførelse av bygg. Tilsyn med eksisterende bygg og ulovlighetsoppfølging, samt matrikkelføring og bygningsdata.

Seksjon oppmåling og geodata 
Ansvar for registrering i matrikkelen, adressering, oppmåling i henhold til matrikkelloven. Sørge for et kartgrunnlag, herunder drift av selve kartsystemet, seksjonering, salg av kartdata, meglerpakken og andre data til utbyggere/eiendomsmeglere/arkitekter. 

Enhet for byutvikling
Hovedoppgaver er å sørge for at byen og kommunen utvikles i tråd med overordnede planer (kommunedelplanen for sentrum, kommuneplanen og regional plan for areal og transport på Haugalandet). Enhetens arbeid skal bidra til å skape gode fysiske bomiljø, legge til rette for næringsutvikling og ivareta kommunens egenart.