Bolig og næringsareal sentralt i arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen

Utredninger er gjennomført og drøftinger pågår for å gjøre strategiske grep i kommuneplanens arealdel, slik at Haugesunds utvikling blir mer bærekraftig. Onsdag 25. januar inviterer kommunen næringsaktører og eiendomsutviklere til møte i bystyresalen klokken 9-12.

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Haugesund kommune. Den gir rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel endres ikke denne gangen og er derfor fremdeles styrende for arbeidet.

- Målet er å fremme et forslag til plan som skal legges på høring i juni 2023. I høringsfasen vil det bli mulig for alle å komme med innspill til planforslaget, sier byplanlegger Vigdis Lode i Haugesund kommune.

Planprogrammet

Planprogrammet, som ble vedtatt 5. oktober 2022, er tilgjengelig på kommunens nettside. Programmet er en «plan for planen», og gjør rede for hva og hvordan planarbeidet skal følges opp fram til endelig vedtak av ny arealdel: Arbeidsprosess, metodikk og tema for rulleringen.

Planarbeidet fokuserer denne gangen spesielt på arealbruk knyttet til bolig og næring.

Som del av kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet analyser for bolig, næringsliv og handel, som alle er gjort tilgjengelige på kommunens nettsider.

- De valgene vi gjør i arealdelen gir i stor grad føringer for hva vi kan bruke arealet til i fremtiden. Ny arealdel vil resultere i endringer og dermed nye føringer for hvor vi kan si ja og hvor vi må si nei til nye tiltak, supplerer leder for planavdelingen i Haugesund kommune, Kent G. Dagsland Håkull.

Haraldsgata fra sør mot nord - Klikk for stort bildeHaraldsgata fra sør mot nord Idar H. Pedersen

Jevnlige møter

Det har vært jevnlige møter med Formannskapet, utvalg for plan og miljø og gruppeledere, som til sammen utgjør styringsgruppen for kommuneplanarbeidet. Der er kunnskapsgrunnlag og anbefalinger gjennomgått.

- Nå ønsker vi å informere om kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet og inviterer private aktører innen nærings- og eiendomsutvikling til møte for å få tilbakemeldinger, avslutter Vigdis Lode.

Sjekk nettsiden!

Nettsiden oppdateres jevnlig, slik at relevant informasjon og kunnskapsgrunnlag er tilgjengelig: https://www.haugesund.kommune.no/organisasjonen/planer-og-rapporter/kommuneplanens-arealdel/Kontaktpersoner i Haugesund kommune

Prosjektleder kommuneplan, Vigdis Lode, telefon: 52 74 32 77

Avdelingsleder plan, Kent G. Dagsland Håkull, mobil: 96 91 02 21