Bedre enn opprinnelig budsjett

Nå er foreløpig regnskap for 2022 klart. Det viser et resultat som er bedre enn opprinnelig budsjett. Det er særlig merinntekter fra skatteinngang som gir overskudd.

I 2022 hadde Haugesund kommune et netto driftsresultat på 69 millioner kroner som tilsvarer 2,1 prosent av driftsinntektene. Driftsinntektene var 3,3 milliarder kroner. Brutto investeringer var 368 millioner kroner.

Merinntekt på skatt

Årsresultatet er bedre enn tidligere rapporteringer har vist. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på skatt. Inntektene er høyere enn anslaget som lå til grunn for kommunens prognoser i kvartalsrapportene i 2022.

Fri inntekter, (skatt og rammetilskudd) ble 175 millioner kroner høyere enn budsjettert, av dette er 64 millioner kroner kompensasjon for koronapandemien.

Overskuddet styrker kommunens disposisjonsfond

Det foreløpige driftsresultatet for 2022 viser at kommunes disposisjonsfond øker med 48 millioner kroner.

- Kommunen er i en krevende tid med høye investeringer iblant annet skolebygg og svømmehall og økende behov for helse og omsorgstjenester. Kommunen trenger reserver til å håndtere dette de neste årene sier kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen.

Haugesund kommunes vedtatte måltall og resultat

  • Disposisjonsfond 11 % i prosent av brutto driftsinntekter, måltall 7 %
  • Netto lånegjeld 72 % i prosent av brutto driftsinntekter, måltall på 75 %
  • Netto driftsresultat 2,1 % i prosent av brutto driftsinntekter, måltall 1,75 %
  • Egenfinansiering investeringer 26 %, måltall 35 %

En nærmere analyse av regnskapet vil bli gjort ved utarbeidelse av kommunens regnskap og årsmelding for 2022.

Formannskapet og bystyret behandler regnskap og årsmelding i mai/juni.