Astrid digger strikking og film

Astrid Håland har jobbet i Haugesund kommune siden 1991. På disse årene har hun rukket å jobbe med mye forskjellig, og er i dag enhetsleder ved Haraldsvang omsorgssenter og Vardafjell sykehjem. 

Astrid Håland er en filmentusiast og pleier å få med seg filmfestivalen. Liv Alsaker Sande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn: Astrid Håland

Alder: 59

Bosted:  Risøynå

Interesser: Fysisk aktivitet, strikking, være på hytta på Fosen, være med familie og venner og filmfestivalen.

Hvor jobber du? Haraldsvang omsorgssenter og Vardafjell sykehjem

Hvor lenge har du jobbet i Haugesund kommune og hva har du jobbet med før?  Jeg begynte i Haugesund kommune i 1991. Før det jobbet jeg to år ved Karmsund boliger, som var boliger for mennesker med spesielle behov. Jeg var med på HVPU-reformen i 1990. Jeg har jobbet som avdelingssykepleier på Bjørgene, nattevakt i to år, var prosjektleder da Bjørgene  ble undervisningssykehjem og ble etter hvert leder for det som nå heter Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Jobbet der i til sammen 12 år. Hadde også ett års permisjon der jeg var kulturkonsulent i kommunen. Er utdannet sykepleier med diverse etter- og videreutdanninger.

Fortell litt om arbeidsoppgavene dine? Som enhetsleder ved Haraldsvang og Vardafjell har jeg det overordnede ansvaret for driften av disse to sykehjemmene. Det vil si faglig, administrativt, personal og økonomisk ansvar. Dette kan jeg på ingen måte klare uten et godt samarbeid med mange dyktige og kompetente medarbeidere, og et godt samarbeid med administrasjonen, støttefunksjonene og de andre omsorgssentrene i kommunen. Vårt hovedansvar er å gi forsvarlige tjenester til pasientene.  

Hva er ekstra viktig for deg i jobben din?  I jobben skal vi daglig legge til rette for at pasientene får god og forsvarlig omsorg og pleie, og at pårørende opplever trygghet. Vi skal legge til rette for at pasientene blir sett og at vi tar hensyn til deres individuelle behov, det vil si at vi skal jobbe personsentrert. Vi er avhengig av samarbeid med bl.a. frivillige for at dagene skal bli meningsfulle. Pasientene som er på sykehjem har omfattende og ofte komplekse problemstillinger, derfor er jeg opptatt av at vi som jobber her må ha rett og nødvendig kompetanse.  

Beskriv en god arbeidsdag for deg? En god arbeidsdag for meg er når vi opplever at pasientene har opplevd gode øyeblikk, at vi kan bidra til at pasientene får gode dager med meningsfulle aktiviteter. Jeg liker å være tilstede i avdelingene, se hva som skjer, synes det er kjekt å snakke med pleierne, treffe pasienter og pårørende. Jeg synes det er strålende å se medarbeidere som mestrer utfordrende faglige situasjoner.