En million ekstra til frivillige lag og organisasjoner

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for frivillige lag og organisasjoner i form av tapte inntekter, avlyste arrangement og utsettelse/avlysning av planlagte prosjekter og samarbeid. Det har også oppstått nye utfordringer i samfunnet knyttet til restriksjoner på ferdsel og ferie, trening, muligheter til å oppleve kunst og kultur, samt for allerede sårbare grupper som barn, eldre og syke.

Haugesund kommune har satt av kroner 1 000 000,-  til å hjelpe organisasjoner og lag som er rammet av konsekvensene av koronapandemien, samt å stimulere til ny aktivitet og gode prosjekter i Haugesund. Kultur, idrett og frivillighet er et mangfoldig felt med ulike utfordringer, og midlene skal derfor fordeles på ulike ordninger for å på best mulig vis kunne styrke de ulike gruppene. Alle idrettslag vil få en ekstra bevilgning gjennom Haugesund Idrettsråd.

Haugesund kommune lyser også ut en åpen tilskuddspott for frivillige lag og organisasjoner i Haugesund. Den åpne tilskuddspotten er på tilnærmet en halv million, og det vil settes en øvre grense på enkelttilskudd. Idrettslagene kan ikke søke på disse midlene.

Søknadsskjema finner du nederst i artikkelen.

Det kan søkes om tilskudd til å

  • erstatte inntekter tapt som en følge av restriksjonene innført i koronaepidemien.
  • skape nye prosjekter rettet mot grupper i befolkningen som på ulikt vis er rammet av koronasituasjonen

Hva kan det ikke søkes tilskudd til

  • tiltak som er gjennomført før restriksjonene ble innført 12. mars
  • flerårige prosjekter som ble igangsatt før 12. mars
  • ordinær drift av virksomheter
  • dekning av tapte inntekter knyttet til matservering, kiosksalg o.l.
  • dekking av underskudd

Vurdering av søknadene

I vurdering av alle søknader legges det vekt på kvalitet i tilbudet/prosjektet og gjennomføringsevne. I prioriteringen av søknadene vil det legges særlig vekt på å støtte tiltak som

  • bidrar til at barn, unge og voksne i Haugesund har et mangfoldig fritidstilbud
  • bidrar til at særlig sårbare grupper blir ivaretatt og får hjelp med de utfordringer som har oppstått som en følge av koronasituasjonen
  • fremmer samarbeid mellom ulike lag og organisasjoner i Haugesund

Utskrift