Barnehage - informasjon til foresatte

29. mai kom ny veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020. Den kan du lese her.Veileder >>>

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. For den enkelte kommune og for lokale tilpasninger er det kommunelege og smittevernslege som er bestemmer nivå. 

GULT NIVÅ

Vi er nå på gult nivå. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge

  • Syke personer skal ikke være i barnehagen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer.

ÅPNINGSTID

Barnehagene har normal åpningstid. Foresatte avtaler oppholdstid ut fra behov, slik at barnehagene kan planlegge bemanning.

LEVERE OG HENTE I BARNEHAGEN

Fra 8. juni kan foresatte etter avtale følge barna inn i barnehagen. Det er viktig med lokale tilpasninger som hindrer trengsel i garderoben. Foresatte må holde en meters avstand til hverandre. 

Begrens offentlig transport til og fra barnehagen.

FASTE GRUPPER

Hele avdelinger regnes som en kohort

(0-2 år for eksempel 9 eller 12 barn)

(3-6 år for eksempel 18 eller 24 barn)

Kohortstørrelsen må tilpasses lokale forhold og barnehagens forutsetninger

To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagen, fortrinnsvis utendørs. Kohortenes sammensetning kan endres ukentlig etter helg.

HYGIENE OG SMITTEVERN

Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

Barn og foresatte bør vaske hendene når de kommer i barnehagen.  Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er som regel effektivt. Normalt anbefales håndvask med såpe og vann. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er enkelt å gjøre tilgjengelig og skånsomt for huden. Det kan derfor være et godt alternativ til håndvask, men har redusert effekt når hendene er våte eller synlig skitne. Det er ikke behov for å utføre både håndvask og hånddesinfeksjon, det er belastende for huden på hendene. En av delene holder.

Dersom hendene er synlig tilgriset og man ikke har såpe og vann tilgjengelig kan hendene rengjøres med våtservietter, eventuelt i kombinasjon med etterfølgende hånddesinfeksjon (for eksempel på tur).

SYKDOM OG RISIKOGRUPPER

Syke barn og ansatte kan ikke være i barnehagen. Personalet vil være ekstra oppmerksomme på om barna utvikler symptomer i løpet av en dag. Personalet tar da kontakt med foreldrene, og barnet må hentes så snart som mulig. Barnet må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre barn sammen med en ansatt, for å unngå smitte.

Skulle barnehagen komme i en situasjon der det blir mangel på personal, pga av symptomer eller smitte, vil dere bli oppringt og kan må hente barna på kort varsel. Det er derfor ekstra viktig at foresatte er tilgjengelige på telefon. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Vanlige regler for karantene og isolasjon gjelder etter folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/coronavirus/

Om en i husstanden til barnet, eller den ansatte er syk
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over.

Hvis en i husstanden har bekreftet covid-19covid-19
Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, vil nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehagen.

MÅLTID

Barnehagene organiserer måltid ulikt, men dette er anbefalingene:

  • Mat kan tilberedes i barnehagen. Maten bør serveres porsjonsvis.
  • Barn skal ikke dele mat og drikke.
  • Barna bør spise i sine kohorter

LEKER
Leker som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig rengjøring. Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. I tillegg blir viruset raskere inaktivert utendørs.

Leker skal ikke medbringes til barnehagen, men smokk og kos/bamse til barn som sover går fint.

TILVENNING I BARNEHAGEN

Ta kontakt med den barnehagen du har fått barnehageplass i for nærmere informasjon. Ellers gjelder at om barnet skal begynne i barnehagen før/etter sommeren, forholder barn og foresatte seg til den kohorten eller gruppen barnet tilhører. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten. Foresatte holder en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det lar seg gjøre. Barn og foresatte kan bli kjent med resten av barnehagen, helst når de andre er ute.

FORELDREBETALING

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager fra 14. april 2020. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Barn som er i risikogruppen og derfor ikke kan benytte barnehageplassen, skal betale likevel betale for barnehageplassen. Foreldrebetalingen er en avtale mellom foreldre og barnehage og er regulert i barnehagens vedtekter. Noen ganger gir vedtektene adgang til permisjon, eller fratrekk i foreldrebetalingen ved langvarig dokumentert sykdom.

Ellers gjelder vanlig ordning og søknad om redusert foreldrebetaling. Les mer her

Har du spørsmål om betaling av barnehage-faktura, kontakt

Har du spørsmål om betaling av SFO-faktura, kontakt  

Foreldrebetaling i private barnehager

Private barnehager kan ha andre rutiner for når- og hvordan foreldrebetalingen vil bli refundert. Kontakt styrer/daglig leder i den enkelte barnehage for avklaringer.

INFORMASJON TIL FORELDRE

Utskrift