#himaihaugesund

Barnehage og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak, barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste (NAV), psykisk helse og rus, barnevern m.m.

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, available jobs, garbage, kindergarten, schools, learning Norwegian, students, health care, tax information with more.

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift m.m.

Omsorg

Hjemmetjeneste, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap, barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggsak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjeneste, opplæring av innvandrere m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, hogst, naturvern, natur m.m

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort m.m.

Trykk her for å søke etter ansatte i Haugesund kommune >>>

(Ikke alle ansatte er søkbare. Dersom du ikke finner den du leter etter, ta kontakt med sentralbordet på 52 74 30 00)

Ka skjer i Haugesund

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

     Varsle om feil på vann, avløp, vei, og park og fritid, miljø, forurensing og idrett.

    Renovasjon

Mørke gatelys illustrasjon

Basen er et lavterskeltilbud for foreldre til barn mellom 0-6 år, som har møtt på utfordringer over tid med sitt barn, og ønsker hjelp. Barne- og familiesenteret er et samarbeidstiltak mellom enhetene i Haugesund kommune som jobber med barn og unge. Vi er 4 personer i et tverrfaglig team som kommer fra helsestasjon, barnevern, Psykologisk-pedagogisk tjeneste (PPT) og spesialpedagogisk team. 

Du kan ta direkte kontakt:

 • Sentralbord: 52 74 40 35 eller 52 74 40 36
 • Mobil: 941 50 094  
 • Besøksadresse: Sørhauggata 145 (gamle meieriet 2 etg) 
 • Postadresse: Haugesund kommune, BASEN veiledningssenter for småbarnsfamilier, postboks 2160, 5504 Haugesund

Basen er etablert for foreldre med barn i alderen 0 - 6 år. Foreldre som ofte har vært eller er:

 • trist, nedfor, deprimert, urolig, redd, rastløs eller strever med andre påkjenninger/vansker med psykisk helse
 • opplever ensomhet, isolasjon i foreldrerollen
 • sliter med bruk av rusmidler/medikamenter
 • brukte rusmidler/medikamenter i svangerskapet.

Er du bekymret eller urolig for ditt barns utvikling? Da kan Basen tilby:

 • Bli kjent med barnet
 •  Samtaler med foreldrene
 • Samtale grupper med barn og foreldre
 • Lekegrupper med barn og foreldre

Vi kan tilby

 • Vurdering av barnets utvikling
 • Hjelp i oppdragelsesspørsmål
 • Hjelp til samspill mellom barn og foreldre
 • Bistå i samarbeid med andre hjelpeinstanser

Åpningstider:

 • Tirsdager fra klokken 09.00 - 15.30
 • Onsdager fra klokken 09.00 - 15.30

Du kan også snakke med personalet på helsestasjonen, i barnehagen, fastlegen din eller andre du kjenner i hjelpeapparatet.